Společný evropský volební program Pirátů 2019

Celkem třináct pirátských stran – konkrétně Pirátské strany České Republiky, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Katalánska, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Rakouska, Řecka, Slovinska a Švédska – podepsaly 9.2.2019 společný volební program.Životní prostředí, klima a energie

Životní prostředí

Piráti podporují cíle a zásady deklarované EU, které chrání naši vodu, ovzduší, půdu, přírodní prostředí a suroviny pro naše zdraví a blahobyt. Souhlasíme také s tím, abychom tak činili udržitelným způsobem s přihlédnutím k hospodářským, sociálním a regionálním aspektům a prostřednictvím odpovědného chování vůči budoucím generacím a dobrým životním podmínkám zvířat.

Piráti oceňují pokrok dosažený díky zákonům EU v oblasti ochrany životního prostředí. Přestože dobrovolná opatření přijatá potenciálními znečišťovateli mohou někdy fungovat, nelze se na ně spoléhat. Právní nedostatky a slabiny jsou využívány k tomu, aby sloužily ekonomickým zájmům, a za škody na životním prostředí a zdraví nakonec platí veřejnost. Proto se snažíme účinněji uplatňovat a prosazovat zásady ochrany a prevence a zásadu, aby platili znečišťovatelé, a řešit problémy u zdroje. Je třeba posílit sankce v případě nedodržení. Zásadní roli ve prospěch společnosti hrají ekologičtí informátoři. Tyto osoby potřebují získat větší podporu a vyrovnání, která lépe odpovídají jejich profesionálním a osobním škodám.

Abychom zvýšili transparentnost a spolehlivost, chceme, aby byl vědecký přístup povinný v každém rozhodovacím procesu v oblasti životního prostředí. Veřejnost má právo na snadný, včasný a spolehlivý přístup k údajům o životním prostředí a rozhodnutím, která z toho vyplývají. Tyto informace by měly rovněž zahrnovat metody sledování a vyšetřování. Údaje by měly být vždy k dispozici na vládních webových stránkách. Vědecké rady a specifikace, které tvoří základ správních a právních rozhodnutí, musí být získávány od nezávislých odborníků. Účast na příslušných schůzích musí být dostupná. Kromě toho je třeba zachovat rozmanité množství nezávislých vědců. Toho lze dosáhnout pouze vhodným financováním akademického výzkumu akutních a vznikajících environmentálních problémů spíše než podporou výzkumu s vazbami na průmysl.

Provádění zákonů o ochraně životního prostředí se musí zaměřit na dosažení stanovených cílů a nikoli pouze na vytváření dalších záznamů a registrací. Nařízení nesmí vyžadovat registraci v každé zemi EU; měla by stačit centrální registrace, která by nebránila přístupu malých a středních podniků na společný trh. Při rozhodování o vhodnosti přístupu je třeba vzít v úvahu dopad veškeré související byrokracie na životní prostředí.

Klima

Je třeba zavést Pařížskou dohodu o omezení zvýšení teploty na 1,5°C nad úrovně před industrializací. Byly vyvinuty potřebné koncepce a technologie pro dosažení cíle ochrany klimatu. Piráti požadují právní podmínky pro používání těchto technologií. Emise CO2 z přeshraničního zboží, které jsou výsledkem výroby elektrické energie, by například měly být přičítány zemím dovozu. Rozšíření výroby elektřiny využívající obnovitelnou energii nesmí být v zemích Evropské unie zákonem omezeno. Výstavba nových obnovitelných zdrojů energie musí být podrobena pečlivému zvážení širšího dopadu na životní prostředí a musíme rovněž zvážit jejich čistý přínos pro životní prostředí.

Energie

Chceme vytvořit udržitelnou a spolehlivou energetickou infrastrukturu. Přechod od fosilních zdrojů k obnovitelným a čistým zdrojům energie je nezbytný. Používání zdrojů energie musí být udržitelné a nesmí být v rozporu s jinými environmentálními cíli. Naším cílem je transparentní a decentralizovaná struktura dodavatelů energie, která zaručuje možnost zapojení všech občanů a zabraňuje monopolům.