Společný evropský volební program Pirátů 2019

Celkem třináct pirátských stran – konkrétně Pirátské strany České Republiky, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Katalánska, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Rakouska, Řecka, Slovinska a Švédska – podepsaly 9.2.2019 společný volební program.Preambule

Dnešní Evropská unie (EU) jako nadnárodní instituce je projektem svých členských států spíše než svých občanů. Piráti se domnívají, že Evropa by měla být organizována ve společném zájmu všech evropských občanů, stejně jako v zájmu členských států.

Piráti v Evropské unii přijali tento volební program a společně usilují o to, aby se naše představa o Evropské unii stala realitou.

Demokratický deficit v Evropské unii existuje již od jejího vzniku a v průběhu integračního procesu nebyl dostatečně vyřešen.

Důležitým cílem všech Pirátů je vybudovat pro Unii pevný demokratický základ. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je nezbytné zajistit, aby politické procesy byly pro občany přívětivější. Společně musíme podpořit rozvoj společného evropského prostoru kultury, politiky a společnosti, abychom ochránili stávající bohaté a rozmanité kultury, které v rámci Unie existují.

EU musí dodržovat své zásady subsidiarity. Rozhodnutí by neměla být přijímána na úrovni EU, jestliže je lze lépe vyřešit na národní, regionální nebo místní úrovni. Rovný a snadný přístup ke komunikaci a informovaní občané představují základní požadavky v rámci zákonného demokratického rozhodování. Politickým rozhodnutím na evropské úrovni musí předcházet celoevropská debata a toto rozhodování musí všem umožnit odpovídající účast.

Piráti pevně věří, že všichni lidé musí mít právo na spravedlivé a rovné zacházení. Je nezbytné, aby společnost respektovala práva menšin. Postavíme se proti jakékoli diskriminaci a hnutím, která působí proti lidským právům.

Internet jako prostředek komunikace nabízí obrovskou příležitost pro politický rozvoj a překonává jednosměrnou komunikaci směrem od vyšších vrstev k nižším. Piráti proto budou svobodu internetu na evropské i světové úrovni usilovně obhajovat.